Kişisel Verilerin Korunması


TİMTAŞ TURİZM İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK VE TİCARET A.Ş KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ VE ONAY FORMU


1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Bu bilgilendirme 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TİMTAŞ Turizm İnşaat Müteahhitlik ve Ticaret A.Ş (Bundan sonra “Şirket” alarak anılacaktır.) tarafından şirket hizmetlerinden yararlanan ve iletişimde bulunduğu kişilere aydınlatma amacıyla yapılmaktadır. Şirket olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Şirketimiz ile ilişkili tüm kişisel verileriniz KVKK’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz aşağıda izah edildiği üzere mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Şirket, KVKK gereğince kişisel verilerinizin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Kendi iradenizle şirket ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (ad, soyad, telefon numarası, adres, e-posta adresi, kimlik bilgileri) sizlere daha iyi hizmet verebilmek ve şirketimizin yükümlülüklerinin temini amacı ile işlenmektedir. Kişisel verileriniz şirket tarafından verilen hizmete bağlı olarak değişebilmekle birlikte; otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları vb. ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydı ile her türlü kanal vasıtası ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek ve KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Şirket ile paylaşılmasına açık rıza göstermiş olduğunuz kişisel verileriniz; sunduğumuz ürün ve hizmetlerden sizleri daha iyi faydalandırmak için gerekli çalışmaları yapmak, insan kaynakları politikasının yürütülmesinin temini, şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari stratejisinin belirlenmesi, sunduğumuz hizmet ve ürünlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre sizlere önerilmesi amacıyla iş ortaklarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK 8. ve 9. Maddelerde belirtilen şart ve amaçlar doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz yukarıda bahsettiğimiz amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı ve elektronik ortamda şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin yasal çerçevede yerine getirilebilmesi, şirketimizin yasadan ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirilebilmesi amacıyla KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şart ve amaçlar doğrultusunda toplanmakta ve işlenmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUNİ HAKLARI

KVKK 11. madde kapsamında aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesini ve saklanmasını gerektiren sebeplerin ortaya çıkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Talebiniz doğrultusunda düzeltilen veya silinen bilgiler eğer 3. kişilere aktarılmış ise bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi açık kimlik bilgileriniz ile bize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde sonuçlandıracağımızı bilmenizi isteriz. Taleplerinizi Rabat Sok. No:23 GOP/ÇANKAYA/ANKARA adresine ıslak imzalı veya info@timtasinsaat.com.tr adresine elektronik posta yolu ile iletmeniz gerekmektedir. Bu işlem şu an için ücretsiz olup, ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.